ویار

وقتی خواب هستی از تو عکس بگیرم و نصفه‌شب بروم برایت قهوه بگیرم و بعد تو از سیگارهایم کش بروی و هیچ وقت نتوانی کبریت را پیدا کنی و به تو درباره برنامه تلویزیون بگویم که دیشب دیده بودم و صبح  دلم تو را بخواهد اما بگذارم که یک‌کم دیگر بخوابی و پشت تو را ببوسم و پوست تو را نوازش کنم و به تو بگویم چقدر عاشق موهایت هستم عاشق چشم‌هامان هستم و عاشق لب‌هایت گردن‌ات پستان‌هایت و سوراخ کون‌ات هستم، عاشق..

 

نمایشنامه،
سارا کین
برگردان به فارسی: رامتین شهرزاد
سال انتشار: 2013
تعداد دفعات دانلود:

3579

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *