پاک شده

راد: داری به چی فکر می کنی؟/ کارل: که همیشه عاشق تو می مانم/ راد می خندد/ کارل: که هیچوقت به تو خیانت نمی کنم/ راد بلندتر می خندد/ کارل: که هیچوقت به تو دروغ نمیگویم/ راد: همین الان گفتی/ کارل: عزیزم… / راد: عسلم جیگرم عزیزم من برای خودم اسم دارم. تو که اینقدر عاشقم هستی چرا اسمم یادت نمی ماند/ کارل: راد/ راد: راد راد/


نمایشنامه، سارا کین
برگردان به فارسی، رامتین شهرزاد

سال انتشار: 2013

تعداد دفعات دانلود:

3418

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *