بنگ خام

ابوالفضل خدام 2015

موهـای آشـفته اش بـه زیبایـی زیـر منحنـی هدسـت جمـع شـده و از او تصویـری را بـه رهگـذر ارائـه مـیداد کـه تـو گویـی لحظـه ای در دنیایـی دیگـر قـدم میزنـی و اینجـا آنجایـی نیسـت کـه همیـن جاسـت بـل جایـی کـه پیشـتر در قصـه هـا رمـان شـده اسـت. زیبایـی وصـف ناپذیـر چشـم هـا، گونـه هـا، لـب هـا و ابروهـا خیـره کننـده کـه نـه بـل میخکـوب کننـده بـود کـه همانجـا میایسـتادی و فریـادی میـزدی آیـا ایـن سرنوشـت مـن اسـت؟ آیـا ایـن سرنوشـت مـن اسـت؟ آیـا ایـن سرنوشـت مـن اسـت؟

داستانک


تعداد دفعات دانلود

4220

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *