رنگ‌های شب

کورش زندی 2015

پیرهنت/ شلوارت/ جورابهای پشت و رویت/ شورتت که از زانو رهایش کرده ای و/ از توی آن قدم بیرون گذاشته ای/ کلیدهایی اند که یک به یک/ قفل های زنجیر شهر را از من باز می کنند

تعداد دفعات دانلود

3785