رنگ‌های شب

پیرهنت/ شلوارت/ جورابهای پشت و رویت/ شورتت که از زانو رهایش کرده ای و/ از توی آن قدم بیرون گذاشته ای/ کلیدهایی اند که یک به یک/ قفل های زنجیر شهر را از من باز می کنند

کورش زندی،
شعر
سال انتشار: 2015-1394

تعداد دفعات دانلود:

2198