برهوت ارغوان و تکلم آب‌ها

 پیام فیلی 2014

خدای من، چرا اینقدر خسته به نظر می رسی/ خسته؟/ خسته و کمی مضطرب/ خب، من از پشت دره‌ ها بر می گردم/ پس تو از پیرهن من چیزهایی می دونی؟/ داری از چی حرف می زنی مامان… چطور ممکنه/ پیرهن من طوریه که بچه‌هامو به پشت دره ها می کشونه/ پس شما؟/ اون منحنی ها رو فاش می کنه و بچه های شرمناک من به پشت دره ها پناه می برن!/

تعداد دفعات دانلود

4428