فوکو و نظریه ی کوییر

برگردان به فارسی: حمید پرنیان 2014

فوکو خاستگاه یا سرچشمه نظریه کوئیر نیست، نظریه کوئیر هم مقصد اندیشه فوکو نبوده است. اگر از اصطلاحات خود فوکو بخواهم استفاده کنم باید بگویم این نوشتار، «تبارشناسی» مختصری است از مجموعه خاصی از گفتمانهایی که درباره سکوالیته و (موقتا و نه منحصرا) در جنبش کنونی کوئیر به اوج خود رسیده اند.

نویسنده: تمسین اسپارگو

برگردان به فارسی: حمید پرنیان

تعداد دفعات دانلود

4987