فوکو و نظریه ی کوییر

Picture1کد: ۵۳۸

عنوان: فوکو و نظریه ی کوییر

نویسنده: تمسین اسپارگو

مترجم: حمید پرنیان

ISBN: 978-1-927948-05-7

سال انتشار: ۲۰۱۴-۱۳۹۳

توضیحات:  نثر

تعداد دفعات دانلود:

2369