راک اند رول


مرگ مرا لمس بکن/ مرگ مرا نقش بزن/ مرگ مرا ببوس/ بمک… بمال/ با مرگ من/ خوشحال باش/ لبخند بزن/ تا عکس یادگاری بگیریم/ لبخندهای عمیق بزن/ خوشحال باش/ شوخی است پسرم/ شوخی است همه اش/

رامتين شهرزاد،
شعر
سال انتشار: 1392

تعداد دفعات دانلود:

2343