دستی‌ است که بر گردن ياری بوده است

نمی توانم برایت شعر بنویسم/ چون دوستت دارم/ و می ترسم/ نمیتوانم بگویم که دوستت دارم/ چون دوستت دارم و میترسم/ شبها نمیخوابم روزها هم/ میدانی که خواب اتفاق بدی است/ پس کار میکنم و کار میکنم و کار میکنم بدون این که کار کنم/ چون پول ندارم/ و تو را دوست دارم

پرند شوشتری
شعر
سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

2201