دستی‌ است که بر گردن یاری بوده است

پرند شوشتری 2013

نمی توانم برایت شعر بنویسم/ چون دوستت دارم/ و می ترسم/ نمیتوانم بگویم که دوستت دارم/ چون دوستت دارم و میترسم/ شبها نمیخوابم روزها هم/ میدانی که خواب اتفاق بدی است/ پس کار میکنم و کار میکنم و کار میکنم بدون این که کار کنم/ چون پول ندارم/ و تو را دوست دارم

شعر

تعداد دفعات دانلود

3728