جنون در ۴.۴۸

رامتین شهرزاد 2013

هیچ وقت نخواهد گذشت
نوازش سوسو مشت درخشش چلاندن پاشیدن مشت پاشیدن شناوری سوسو درخشش چلاندن فشردن شناوری فشردن نوازش سوسو چلاندن سوختن شناوری نوازش درخشش نوازش شناوری سوختن فشردن سوختن درخشش سوختن درخشش

نمایشنامه،
سارا کین
برگردان به فارسی: رامتین شهرزاد
سال انتشار: 2013
تعداد دفعات دانلود:

5170