دو نمایشنامه‌ی احمقانه برای خاک خوردن

الیاس قنواتی 2013

 کتاب الکترونیک هفتاد صفحه‌ای الیاس قنواتی شامل بر دو نمایشنامه و یک مقدمه از نویسنده است. فهرست کتاب می‌گوید:  1 – نویسنده به قلم نویسنده 2 – این که رویا – نمایشنامه‌ای در سه پرده 3 – روایت راوی در روایت‌اش

تعداد دفعات دانلود

3657