حرف اول

 کورش زندی 2010

دست‌هایت را به نوشتن مشغول بدار/ دست‌هایت را معطل جلق زدن نکن/ تو فقط بنشین و شعرت را بنویس/ من کنارت می‌خزم/ و برای جلق زدنت دست‌هایم را به تو قرض می‌دهم/ تو فقط شعرت را بنویس./ با تخم‌هایت درددل می‌کنم/ حرف‌های زیادی برایشان دارم/ تو فقط شعرت را بنویس/ وقتی نقطه پایان را در پس آخرین کلمه می‌گذاری/ شاید/ انگشانم از آبت خیس باشند
ـ
شعر

تعداد دفعات دانلود

دانلود حرف

از