بستني

سعی می‌کنم بچه باشم/ لبخند بزنم/ وقتی خشتک‌ام را برمی‌دارم جای دیگری پهن می‌کنم/ اصلن به هیچ طرف نگاه نکنم/ هیچ اتفاقی هم که نیفتاده/ و قبلش هم بستنی خورده‌ام/ قبلش هم رفته‌ام کتابخانه/ هر طرف/ افاقه نمی‌کند/ بزرگ نمی‌شوم…/ بزرگ… خطر دارد/ چگونه می‌رود بالا/ بادکنک سفید توی ابرهای مرد شلوارپوش/ ببین بزرگ می‌شود

ال …
شعر

سال انتشار: 1389
تعداد دفعات دانلود:

1700