کتاب خور

ملیحه من کال‌ام/ نارس/ گس/ من لب‌های تو را گاز می‌زنم/ بترس از آن زمان که تو را از دست داده باشم/ ملیحه صبر کن؛ صبور باش و بخشنده و اینقدر حریص نباش./ ملیحه/ دوست داشتن بالاتر از عشق است/ ملیحه/ به اطراف بنگر / به انسان/ به این خورشید که می‌تابد/ به من که چه در خود عمق یافته‌ام که شاید دیگر مرا نیابی

ال …
سال انتشار: 1389
تعداد دفعات دانلود:

1736