جامعه‌شناسی و دین‌پژوهی کوئیر

حمید پرنیان 2009

بین دهه‌های نخستین این سده و میانه‌ی دهه ۱۹۷۰، تمایل همجنس‌خواهی از سوی دانش‌های علمی-پزشکی به هویت همجنسگرایانه پیکربندی شد. ریشخندآمیز این که شکل‌گیری همجنسگرایی به عنوان هویت اجتماعی منجر به پیدایش خرده‌فرهنگ‌های همجنسگرا شد. به کوتاه سخن، خرده‌فرهنگ‌های همجنسگرا از حاشیه به در آمدند.


تعداد دفعات دانلود:

3334