خاکستری‌های آبی

رامتین شهرزاد 2008

هنوز کودکی بیش نبودم/ که در زیباترین زمین‌ها/ در جعبه بازی شن/ شاهزاده‌ای فراموش شده بودم/ و به من تجاوز شد/ جایی که مار کبرا دور بدن‌ام حلقه زد/ جنگ نظریه‌های گوناگون در سرم رشد کرد/ اما هنوز دوست داشتم ببینم کیر تو از دیدن من شکوفا می‌شود/ هرچند هیچ تصویری از عشق نداشتم/ 
 

ژان‌پل دائو،
شعر بلند
برگردان به فارسی:‌ رامتین شهرزاد

تعداد دفعات داونلود: 

5588