ما برای فتح ثانیه‌ها آمده‌ایم

باربد شب 2009

جنگ که شد من به دنیا آمدم/ و ما شدیم نسل آفتابه و لگن/ هنگامی که ترس، هیاهو و صداهای آسمانی، انزال‌ها را زودرس می‌کرد/ و هنگامی که ترس و کشته‌ها و زنده‌ها/ ۹ ماه را هشت ماه می‌کرد و هفت ماه و شش ماه، و بعضی از ما مردند بی آنکه شعر پست‌مدرن بگویند/ جنگ که تمام شد، من عابر پیاده‌روها بودم و اسیر چشم‌ها و ابروها و نگاه‌های گناه‌آلود و هوس‌های ممنوعه و پیشانی‌ای که هی زحمت توبه‌ی مرا می‌کشید/ 


توضیحات: شعر
تعداد دفعات دانلود

3123