درد را بریز روی تن من

حمید پرنیان 2009

نهُ-تنِ تازه-از-حمام-آمده‌-بیرون‌ات، و همچنین، تنِ عرق‌-گرفته‌-ی-پیش-از-حمام-رفتن‌ات، شلوار جینِ رنگ-و-رو-رفته و تی‌شرت قرمز چرک-مرده‌ات، شورت کهنه و زیرپیراهن رکابی سیاه‌رنگ‌ات، و همچنین بازوان تو (وقتی چیزی را سفت می‌گیری)، و گردن تو (وقتی به بالا-راستِ من نگاه می‌کنی)، کلوا من طیبات ما رزقناکم.
ده-
نگاه می‌کنی و دل‌ام شکرخند می‌شود

شعر

تعداد دفعات دانلود

3335