روز از شب گذشته بود، اسمی نداشت


کتاب، دو بخش دارد: «دفتر تبعید و فراموشی»، شعرها لبریزند از قضاوت‌های شخصی رامتین شهرزاد از پناهجویانی که همراه‌شان نزدیک به دو سال را در شهر دنیزلی گذراند.
بخش دوم یا «دفتر روز از شب گذشته بود اسمی نداشت»، شعرهای شخصی‌تر او هستند از حس‌های درونی‌اش در روزها و لحظه‌های جدایی از سرزمین مادری، دوست و آشنا و فامیل و کار و زندگی و از نو ساختن و بر پا کردن زندگی برای نه یک مرتبه، نه دو مرتبه، نه سه مرتبه، بلکه چهار مرتبه از صفر.

رامتین شهرزاد
شعر


تعداد دفعات دانلود:

2413