گرایش جنسی و هویت جنسیتی

3عنوان: گرایش جنسی و هویت جنسیتی

به قلم: نیما شاهد
ISBN: 978‐۱‐۹۲۷۹۴۸‐۰۷‐۱
سال انتشار: ۲۰۱۶-۱۳۹۵
تعداد دفعات دانلود:

1597

توضیحات:‌ گردآوری و تالیف- با همکاری گروه مطالعات جنسیت

این کتاب پاسخی خلاصه است به این پرسش که:

نظریات علمی کنونی چگونه در مورد «کیستی» ما از جهت گرایش جنسی و هویت جنسیتی سخن گفته‌اند؟

بنابراین دائماً دسته‌بندی‌ها، طبقه‌بندی‌ها، پیش‌نگری‌ها و نامگذاری‌هایی‌ شرح داده خواهد شد که حول ماهیت میل بیان شده است. انتظار این است که خواننده به این نظریات تنها به عنوان ابزارهایی برای کاربرد نگاه کند؛ چشم‌اندازهایی برای مشاهده‌ی میل و آن را تا جایی استفاده کند که تجربه شخصی او را درون چارچوب‌‌های نظری محبوس نسازد. هیچ نظریه علمی قادر به بیان سیالیت و ابهام و چندگانگی‌های میل آدمی نیست. همیشه میل ازین خط کشی‌ها و مرزبندی‌ها بیرون می‌ریزد. اما شناخت این چارچوب‌ها نیز برای گذر از آن‌ها ضروری است. چارچوبی که این کتاب دنبال می‌کند فهم‌پذیر کردن این چشمندازهای علمی کنونی است به صورتی که خواننده پس از اتمام کتاب بتواند درک عمومی از آن‌ها پیدا کند.