مدخل همجنسگرایی استنفورد

vafa non balloonعنوان: مدخل همجنسگرایی استنفورد

مترجم: وفا مهرآیین
ISBN: 978-1-927948-15-6
سال انتشار: ۲۰۱۶-۱۳۹۵
تعداد دفعات دانلود:

837

توضیحات:‌ترجمه- مقدمه همجنسگرایی استنفورد

اصطلاح همجنسگرایی را در اواخر قرن نوزدهم، روانشناس آلمانی، کارولی ماریا بنکرت ابداع کرد. هرچند این اصطلاح جدید است اما بحث درباره امور جنسی به‌طور عام و درباره گرایش به هم‌جنس به‌طور خاص، از ضیافت افلاطون تا نظریه کوییر در زمانه‌ ما همواره رایج بوده است. ازآن‌رو که تاریخِ فهمِ فرهنگی از مساله گرایش به هم‌جنس در ربط و نسبت با نظریه‌های فلسفی است که از آن فرهنگ‌ها سر برآورده‌اند، ضروری است تا به‌اختصار مساله همجنسگرایی را در بسترِ تاریخِ اجتماعی بررسی نماییم. در این بررسی خواهیم دید که دست‌کم در غرب، با استناد به قانون طبیعی و نیز برخی تفاسیر آن، همجنسگرایی را مردود شناخته‌اند. ارجاع به مساله قانون طبیعی و تردید در اخلاقی بودن همجنسگرایی در ساحت دین و سیاست و حتی دادگاه‌ها هنوز نقش مهمی بازی می‌کند. در نهایت این که، احتمالن مهم‌ترین تغییر اجتماعی دوران اخیر در مغرب زمین، ظهور و بروز جنبش آزادی‌خواهانه همجنسگرایان است. در حلقه‌های فلسفی این جنبش تا حدودی برآمده از تفکر برخی اندیشمندانی است که ذیل عنوان نظریه کوییر بدین مساله پرداخته‌اند. مساله کانونی در نظریه کوییر این مساله است که آیا هم‌جنس‌خواهی، دگرجنسخواهی و نیز دوجنسخواهی نتیجه‌ فرایندهای بیولوژیکی در افراد است و یا از بافت اجتماعی ایشان ناشی می‌شود؟