درست گفتم؟ حرفهای ما همیشه این طور بوده

خشایار خسته 2009

آخه قرار بود بعد از اون/ من مثل داداش‌کوچولو/ خاطرخواه بشم و شادیهای تو ادامه داشته باشه/‌…آره …/ نشدم، در عوض سگ شدم، مامان/ من هم دل دارم، یعنی داشتم/ عاشق میشدم، گریه میکردم/ آدم بودم مامان/ آره عاشق میشدم ولی نه عاشق شهین و مهین/ من عاشق اکبر میشدم عاشق اصغر میشدم/ عاشق پسر میشدم نه دختر/ آخه چطوری میگفتم بهت وقتی نمیخواستی بشنوی


شعر

تعداد دفعات دانلود

2871