درست گفتم؟ حرفهای ما همیشه این طور بوده

آخه قرار بود بعد از اون/ من مثل داداش‌كوچولو/ خاطرخواه بشم و شاديهای تو ادامه داشته باشه/‌…آره …/ نشدم، در عوض سگ شدم، مامان/ من هم دل دارم، يعني داشتم/ عاشق ميشدم، گريه ميكردم/ آدم بودم مامان/ آره عاشق ميشدم ولي نه عاشق شهين و مهين/ من عاشق اكبر ميشدم عاشق اصغر ميشدم/ عاشق پسر ميشدم نه دختر/ آخه چطوری ميگفتم بهت وقتی نميخواستی بشنوی

خشایار خسته،
شعر

سال انتشار: 1388

تعداد دفعات دانلود:

1803