عشق فائدرا

استروفه: دقیقا. نمی‌ توانی چنین کاری بکنی. حتی نمی توانی بهش فکر هم بکنی/ فائدرا: نه. / استروفه: فقط یک گند فاجعه بار جنسی می شود. نه چیزی بیشتر/ فائدرا: آره، من… / استروفه: هیچ کسی نباید بفهمد. هیچ کسی نباید بداند/ فائدرا: درست می گویی اما…/ استروفه: هیچ کسی نباید بداند/ فائدرا: نه/

 

نمایشنامه
سارا کین
برگردان به فارسی، رامتین شهرزاد

سال انتشار: 2013

تعداد دفعات دانلود:

3541

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *